Extra uitgelicht

Beelden, gemaakt tijdens activiteiten van de jeugdtheaterschool

Tijdens de uitvoering van een activiteit kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden voor promotionele/informatieve doeleinden van alle onderdelen van Xapp. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op onze internet-sites, onze socialmediaplatforms, ons drukwerk of andere uitingen. Op deze manier laten wij de buitenwereld zien wat we doen. U kunt een verzoek tot verwijdering / stoppen van gebruik van een foto of video, die op deze manier is ingezet, sturen naar info@xapp.nl.

Registratie van de eindvoorstellingen en videoclips

Er worden opnames gemaakt die in het kader van de uitvoering van de jeugdtheaterschool noodzakelijk zijn en in principe onherroepelijk. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat het verspreiden van de opnames van een eindvoorstelling aan ouders niet mogelijk zou zijn. Deelnemen aan onze jeugdtheaterschool betekent dan ook dat deelnemer en ouder hiervoor toestemming verleent aan ons om deze opnames te maken en te verspreiden.

Pricacyverklaring jeugdtheaterschool Utrecht

De jeugdtheaterschool Utrecht, een onderdeel van Xapp en Stichting Konst, gevestigd aan Ruitenborghstraat 71, 7721 BC Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jeugdtheaterscjool Utrecht / Xapp
Ruitenborghstraat 71
7721 BC
Dalfsen
0529430249
jeugdtheaterscholen.nl

Björn Zillen is de Functionaris Gegevensbescherming van Xapp. Hij is te bereiken via info@xapp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xapp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, online in correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google analytics en Wordfence-security
– Internetbrowser en apparaat type via Google analytics
– IP-adres
– Beelden (foto – video)

Beelden, gemaakt tijdens activiteiten van de jeugdtheaterschool

Tijdens de uitvoering van een activiteit kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden voor promotionele/informatieve doeleinden van alle onderdelen van Xapp. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op onze internet-sites, onze socialmediaplatforms, ons drukwerk of andere uitingen. Op deze manier laten wij de buitenwereld zien wat we doen. U kunt een verzoek tot verwijdering / stoppen van gebruik van een foto of video, die op deze manier is ingezet, sturen naar info@xapp.nl.

Registratie van de eindvoorstellingen en videoclips

Er worden opnames gemaakt die in het kader van de uitvoering van de jeugdtheaterschool noodzakelijk zijn en in principe onherroepelijk. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat het verspreiden van de opnames van een eindvoorstelling aan ouders niet mogelijk zou zijn. Deelnemen aan onze jeugdtheaterschool betekent dan ook dat deelnemer en ouder hiervoor toestemming verleent aan ons om deze opnames te maken en te verspreiden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Xapp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeugdtheaterschool@xapp.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xapp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden online in te schrijven of aan te melden
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling of vergoeding
– Verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over producten en diensten
– Xapp analyseert uw gedrag op de website via google analytics om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. m.b.t. google Analytics: een bewerkersovereenkomst is gesloten, er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wordfence beschermt onze website met een firewall, hiervoor word uw ip-adres gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xapp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xapp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)
Gegevens m.b.t. aanmelding:
-persoonsgegevens > Bewaartermijn > 4 jaar
-Adres > Bewaartermijn > 4 jaar Reden: incidenteel contact opnemen via een nieuwsbrief
-Beelden gemaakt tijdens activiteiten en voorstellingen> Bewaartermijn > onbepaalde tijd: Reden, gebruikt voor PR doeleinden Xapp

Delen van persoonsgegevens met derden

Xapp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xapp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Xapp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden voor zoekmachineoptimalisatie.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xapp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xapp.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Xapp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xapp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van al onze jeugdtheaterschool-locaties hebben een 100% score op internet.nl m.b.t. moderne, betrouwbare internetstandaarden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeugdtheaterschool@xapp.nl