Algemene Voorwaarden jeugdtheaterschool Utrecht 2023

Xapp, uitvoerende instantie van de jeugdtheaterschool Utrecht, is gevestigd te Dalfsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72029544. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Xapp onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de ouders of verzorgers van de deelnemer aan de jeugdtheaterschool Utrecht.

1.2 Deelnemer: het kind dat met toestemming van de ouders of verzorgers deelneemt aan de jeugdtheaterschool Utrecht. De ouders of verzorgers zijn altijd eindverantwoordelijke.

1.3 Xapp: geeft uitvoering aan jeugdtheaterschool Utrecht

2 Inschrijving

2.1. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Nadat deelname aan de jeugdtheaterschool op deze manier aan u bevestigd is, is de inschrijving bindend.

2.2 Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van de volledige deelnemingsvergoeding.

2.3 Het staat Xapp vrij om de aanmelding van de deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

2.4 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de lessen en/of de goede naam van Xapp daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt resp. geschaad, kan door Xapp van (voortzetting van) deelname aan de lessen worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Restitutie van de deelnemingsvergoeding is bij verwijdering nooit mogelijk.

2.5 De opleidingsklassen en vooropleidingen zijn alleen toegankelijk via een auditie. Over plaatsingsbeslissingen wordt niet onderhandeld.

 

3 Deelnemingsvergoeding

3.1  De deelnemingsvergoeding wordt betaald via een automatische machtiging, een betaalverzoek of door het bedrag zelf over te maken.

 

4 Annulering

4.1 Annuleringen kunnen zowel schriftelijk als per e-mail aan Xapp kenbaar worden gemaakt.

4.2 Bij annulering na het volgen van de eerste of eerste twee lessen wordt 90% van de deelnemingsvergoeding teruggestort. Hierna is teruggave van de deelnemingsvergoeding niet meer mogelijk. In bijzondere gevallen kan, na een schriftelijk verzoek, een uitzondering worden gemaakt, dit ter beoordeling van Xapp. Bij annulering op een later tijdstip blijf de verplichting het volledige lesgeld te betalen.

4.3 Restitutie van (een deel van) de deelnemingsvergoeding bij het missen van lessen is niet mogelijk.

4.4 Xapp heeft het recht om lessen te annuleren, wanneer zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. De volledige deelnemingsvergoeding zal in dat geval direct worden teruggestort.

 

5 Aansprakelijkheid

5.1 De opdrachtgever verplicht zich om de deelnemer W.A. te verzekeren tijdens de duur van de lessen van de jeugdtheaterschool. Ook Xapp verplicht zich W.A. verzekerd te zijn.

5.2 Xapp aanvaardt aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de overeenkomst door haarzelf.

5.3 Voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers van de door Xapp geboden accommodatie aanvaardt Xapp alleen dan de aansprakelijkheid, indien deze het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Xapp of haar medewerkers of indien deze op grond van dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen voor rekening van Xapp komt.

5.4 Indien door overmacht, als bijvoorbeeld door slecht weer of een epidemie, lessen geen doorgang kunnen vinden is Xapp niet gebonden aan restitutie van (een deel van) de deelnemingsvergoeding.

5.5 In alle gevallen waarin Xapp gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

5.6 Uitgesloten zijn de volgende aansprakelijkheden:

– voor schade door derving van genot.

– verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

5.7 De docenten van de jeugdtheaterschool Utrecht zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Xapp.

5.7 De opdrachtgever is tegenover Xapp aansprakelijk voor alle schade die Xapp lijdt door toedoen van de deelnemer.

5.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal van Xapp dat tijdens de lessen aan hen in gebruik gegeven is.

6 Bereikbaarheid

Tijdens de duur van de lessen en tijdens kantooruren is Xapp bereikbaar. De opdrachtgever zorgt eveneens voor een goede bereikbaarheid tijdens de lestijd.

 

7 Ongevallen

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de deelnemer op weg van/naar de jeugdtheaterschool-locatie is Xapp niet aansprakelijk.

 

8 Auteursrechten

8.1 De theatrale activiteiten, lessen en producties zijn beschermd door het auteursrecht.

8.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- & audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xapp is niet toegestaan.

 

9 Beeldmateriaal

9.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames, door Xapp opgenomen tijdens een les van de jeugdtheaterschool, zijn eigendom van Xapp en kunnen zonder enige vergoeding aan opdrachtgever of deelnemer gebruikt worden voor promotionele doeleinden (o.a. in folders, kranten, magazines, posters, social media of op een internetsite).
9.2 Opdrachtgever of deelnemer kunnen voorafgaand aan de lessen van de jeugdtheaterschool bezwaar maken tegen openbaring van de beeltenis van de deelnemer.
9.3 Voor het gebruik en publicatie van de de opnames van de eindvoorstelling, videoclips, beeldproducties door de deelnemers tijdens de les gemaakt en video-teasers van de voorstellingen geeft u onherroepelijk toestemming. Deze opnames vinden wij voor de uitvoering van de lessen noodzakelijk.

 

10 Akkoord

Na het verzenden van het inschrijfformulier van de jeugdtheaterschool gaat u als ouder/verzorger akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de gestelde verplichtingen.

 

11 Toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Xapp gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle.